Naar de inhoud
PentaPlus

Informatie voor werkgevers

Voor wie is PentaPlus bestemd?

Het opleidingsproject is er voor Nederlandstalige zorgkundigen die aan de slag zijn in de openbare sector in Vlaanderen of Brussel, meer bepaald in ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen, woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf, revalidatiecentra, thuisverpleging, beschut wonen, wijkgezondheidscentra, lokale dienstencentra en gezinszorg.

Details van de opleiding

De zorgkundigen leren 5 bijkomende verpleegkundige handelingen onder het toezicht van een mentor. Op de werkplek volgen ze online theorie en doen ze stage.

Theorie

 • 5 online modules (samen +/- 20u), één module per verpleegkundige handeling.
 • Tussentijdse oefentest na elke module. Die telt niet mee voor het behalen van het certificaat.
 • Eindtest na het doorlopen van alle modules.
 • Certificaat na het slagen voor de eindtest.

Slaagt de zorgkundige niet, dan mag die de modules een tweede keer volgen en de test opnieuw doen.

Stage

 • Stage van maximaal 75 uur, op de gebruikelijke werkplek, beschouwd als arbeidstijd.
 • Verklaring op eer, uitgereikt door de mentor, na het slagen voor de stage. Je vindt een blanco verklaring op eer op het leerplatform.
Als de zorgkundige de stage niet of niet volledig kan lopen op zijn of haar gebruikelijke werkplek (bijvoorbeeld in de gezinszorg, waar er geen toezicht is van een verpleegkundige), moet de stage in een andere inrichting of dienst plaatsvinden. De stage-uren en de verplaatsingstijd moeten gelijkgesteld worden met arbeidstijd.

Wat moet je als werkgever doen?

Maak een schatting

Je maakt een ruime schatting van het aantal potentiële kandidaten. Ook vervangers mag je meetellen, al zijn ze in principe voor bepaalde duur tewerkgesteld.

Stel een mentor aan

Je stelt een verpleegkundige aan als mentor van de zorgkundigen. Op het platform is er een handleiding en een checklist voor de mentor.

Voorzie informatica-infrastructuur

Je voorziet de nodige informatica-infrastructuur zodat je zorgkundigen de opleiding kunnen volgen.

Betaal de deelnemingskosten

Twee weken vóór de deelnemers starten met de opleiding, schrijf je 8 euro per deelnemer en mentor over op de rekening BE41 0015 4071 9910 van het Sociaal Fonds Ouderenzorg met de volgende mededeling: ‘PentaPlus – ondernemingsnummer – naam werkgever – aantal log-ins’. De cel PentaPlus verstuurt geen facturen of betalingsbewijzen.

Bezorg de gegevens voor de inschrijving

Je bezorgt volgende gegevens aan je deelnemers, zodat ze zich kunnen inschrijven op het digitale leerplatform Nieuw venster :

 • visumnummer;
 • ondernemingsnummer van de werkgever;
 • contactgegevens van de werkgever: naam van de organisatie (de juridische werkgever, niet de naam van bv. het woonzorgcentrum), en contactpersoon met telefoonnummer en e-mailadres.

Tijdens de inschrijving worden een gebruikersnaam en wachtwoord aangemaakt. Na goedkeuring per e-mail door de cel PentaPlus kunnen de zorgkundigen en hun mentor starten.

Vraag de terugbetaling van het inschrijvingsgeld aan

Je doet dat als volgt:

 • Vul de verklaring ‘Terugbetaling e-learning zorgkundigen’ in. Vermeld het totale aantal potentiële deelnemers en mentoren.
 • Laat de verklaring goedkeuren door het lokale syndicale overlegcomité, hou daarom de detailgegevens ter beschikking van de vakorganisaties.
 • Stuur je verklaring door naar de Dienst Sociale Maribel van de RSZ via maribel@rsz.fgov.be

De terugbetaling wordt in één keer gestort, ongeacht in welk jaar de zorgkundige zich effectief inschrijft voor de opleiding. Je ontvangt het bedrag tegen het einde van de maand die volgt op de maand waarin je de verklaring hebt ingediend. De overschrijving krijgt de mededeling 'inschrijvingskost PentaPlus’.

Voor vervanging zorgen?

Je hebt recht op 21,30 euro per opleidingsuur/per deelnemer. In totaal gaat het om 426 euro per deelnemer. De vervangende tewerkstelling kan gebeuren op een van volgende manieren:

 • het afsluiten van een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur van een nieuwe werknemer;
 • de verhoging van de werktijd van een werknemer die al in dienst is (dat kan ook de werknemer in opleiding zelf zijn);
 • het afsluiten van een arbeidsovereenkomst van een student (bv. studenten die ingezet worden als logistieke hulp of student-verpleegkundigen die het visum zorgkundige behaalden en als zorgkundige worden ingezet).

Je mag een vervanger gedurende één ononderbroken periode aanstellen, los van de momenten waarop de zorgkundigen de opleiding volgen. Zo vermijd je dat de vervangende tewerkstelling te fragmentarisch wordt.

De vervangende tewerkstelling kan gebeuren in een andere functie dan deze van zorgkundige, maar het moet in elk geval gaan om zorgondersteunende functies.

De terugbetaling van de vervangende tewerkstelling aanvragen

Je doet dat op het einde van het kalenderjaar als volgt:

 • Stel een verklaring op waarin je vermeldt hoe je het bedrag of een deel ervan besteed hebt voor vervangende tewerkstelling in het afgelopen kalenderjaar.
 • Laat je verklaring goedkeuren door het lokale syndicale overlegcomité.
 • Stuur je verklaring door naar de Dienst Sociale Maribel van de RSZ: maribel@rsz.fgov.be.
 • Dien de volgende jaren opnieuw een verklaring in voor het resterende bedrag.

Heb je vragen?

Over de terugbetaling van de inschrijving of vervangende tewerkstelling:

Dienst Sociale Maribel van de RSZ via maribel@rsz.fgov.be.

Dirk Peynsaert

Over de opleiding PentaPlus

FeBi via pentaplus@fe-bi.org.

Christine Van Dam

Terug naar boven