Naar de inhoud

Brugopleiding verpleegkunde

Project 600 - brugopleiding verpleegkunde
De inschrijvingen zijn open en sluiten op 1 april 2024.

Heb je al een diploma van gegradueerd verpleegkundige (A2), en wil je graag je bachelor verpleegkunde (A1) halen? Via Project 600 word je vrijgesteld van de helft van je arbeidstijd om te studeren en stage te lopen en dit met behoud van je loon.

Je werkgever krijgt een financiële tussenkomst om een vervanger aan te stellen voor de uren waarop jij vrijgesteld bent van werken.

Kom je in aanmerking voor Project 600 brugopleiding?

Op 31 augustus moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je werkt in de openbare zorgsector.
 • Je werkt minstens halftijds.
 • Je hebt minstens 3 jaar ervaring in de federale zorgsector (privé of openbaar).
 • Je hebt een graduaat verpleegkunde.
 • Je hebt nog een loopbaan van minstens 5 jaar per studiejaar in het vooruitzicht.
 • Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs.

Heb je je graduaatsdiploma verpleegkunde behaald via de vorming Project 600 van de openbare sector? Ook dan kom je in aanmerking!

En wat is de zorgsector precies?

Onder ‘zorgsector’ verstaan we: ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, diensten voor thuisverpleging, wijkgezondheidscentra en revalidatiecentra, dagverzorgingscentra.

Zo doe je je aanvraag voor Project 600 brugopleiding

Wat is Project 600: brugopleiding verpleegkunde precies?

De brugopleiding van graduaat naar bachelor in de verpleegkunde is een volwaardige, voltijdse opleiding. Door de manier waarop ze georganiseerd is in het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, kan je ze combineren met werken. Als je de opleiding volgt via Project 600, krijg je een vrijstelling van prestaties voor de helft van het aantal werkuren in je huidige arbeidsovereenkomst.

Bijvoorbeeld: werk je voltijds (1 VTE), dan is de vrijstelling van prestaties 0,5 VTE. Werk je 80% (0,8 VTE), dan is de vrijstelling 0,4 VTE.

Je behoudt je huidige loon en de voordelen die in je huidige overeenkomst staan. Het gaat dan om je geïndexeerd brutoloon, rekening houdend met de haard- of standplaatstoelage en loonschaalverhogingen, je eindejaarspremie, je attractiviteitspremie, je vakantiegeld, en alle sociale voordelen zoals maaltijdcheques (met uitzondering voor de dagen van gewettigde afwezigheid), verzekering, bijkomend pensioen, hospitalisatieverzekering, enzovoort.

Krijg je een vergoeding voor je woon-werkverkeer, dan krijg je die ook voor je verplaatsingen van en naar school.

Je hebt geen recht op een vergoeding voor onregelmatige prestaties en avondprestaties, of op vergoedingen voor weekendwerk of werk op feestdagen op de dagen dat je niet werkt.

Je werkgever kan je een tussenkomst in je studiekosten geven, maar is dat niet verplicht.

Opleiding en studieduur

De brugopleiding bestaat uit een opleiding van 2,5 jaar, waarin je in totaal 150 studiepunten moet behalen. Het is een combinatie van:

 • theoretische lessen op school
 • stage
 • een aanzienlijk deel zelfstudie

Over de periode van 2,5 jaar moet je in totaal ongeveer 800 uren stage afleggen. Die uren leg je hoofdzakelijk af op je eigen werkplek.

Wil je je opleiding in het Frans volgen? Ontdek hoe het onderwijs van de Franse Gemeenschap de brugopleiding verpleegkunde organiseert.

Tijdens je brugopleiding naar bachelor in de verpleegkunde blijf je aan de slag in je huidige job maar tijdens het schooljaar word je voor de helft van het aantal uren van je arbeidsovereenkomst vrijgesteld om je opleiding te volgen.

Tijdens je opleiding mag je niet beginnen werken als zelfstandige, werk aannemen als uitzendkracht of een nieuwe job als werknemer beginnen.

Ja, je hebt recht op evenveel vakantie (wettelijk en bijkomend) als wanneer je niet in opleiding zou zijn. Je vraagt je vakantiedagen aan bij je werkgever binnen de termijn voorzien in het arbeidsreglement.

Je mag je vakantie opnemen in juli, augustus en september en op dagen waarop je moet werken.

Als je herexamens zou hebben, krijg je voorrang om je vakantiedagen op te nemen in augustus.

Ben je geselecteerd?

Het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector bij de RSZ selecteert de kandidaten. Het aantal plaatsen is beperkt.

Begin juni krijg je een brief waarin het Fonds Sociale Maribel je laat weten of je geselecteerd bent of niet. Ben je bij de selectie, dan krijg je ook het reglement van Project 600 brugopleiding. Als je in het project stapt, aanvaard je de voorwaarden van dat reglement. Je kan je dan inschrijven op school en vanaf september je opleiding volgen.

Niet geselecteerd?Je kan je opnieuw kandidaat stellen bij een volgende selectieronde.

Belangrijk: verplichtingen tegenover je werkgever

Je moet aan je werkgever bewijzen dat je je tijd wel degelijk gebruikt voor jouw opleiding.

Je levert de volgende attesten op tijd af aan je werkgever:

 • het inschrijvingsbewijs van de school, binnen de 15 dagen na het begin van het schooljaar;
 • het trimestriële bewijs van nauwgezetheid (= bewijs van de school dat je de lessen regelmatig bijwoont), binnen de 15 dagen na het einde van elk schooltrimester;
 • je attest van slagen of niet-slagen, binnen de 15 dagen na het einde van het schooljaar;
 • bij tweede zittijd: een attest waaruit blijkt dat je een tweede zittijd moet afleggen, binnen de 15 dagen na het einde van de eerste zittijd. Binnen de 15 dagen na het einde van de tweede zittijd lever je opnieuw een attest van slagen of niet-slagen.
Als je de attesten niet bezorgt, kan je werkgever je loon schorsen.

Attesten gewettigde afwezigheid

Als je afwezig bent wegens ziekte, omstandigheidsverlof enzovoort, moet je daarvan een attest bezorgen aan de school én je werkgever. Voor jezelf bewaar je een kopie. Het arbeidsreglement blijft van toepassing gedurende de periode van je opleiding, ook voor afwezigheden.


Na je opleiding

Als je je diploma behaald hebt, betaalt je huidige werkgever je in principe uit in het barema dat overeenkomt met je diploma op voorwaarde dat er een betrekking openstaat.

Het barema moet minstens overeenstemmen met de anciënniteit die je zou gehad hebben als je niet in opleiding was geweest. Je werkgever moet zich daarbij houden aan de wettelijke en reglementaire bepalingen.

Je hebt je ertoe verbonden om na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te werken als verpleegkundige, voltijds of deeltijds, binnen de zorgsector.

In de regel mag je niet langer studeren dan oorspronkelijk overeengekomen. Je mag een gedeeltelijk of volledig schooljaar niet opnieuw doen. Als je niet geslaagd bent of je opleiding stopzet, moet je onmiddellijk je werkgever contacteren en weer aan het werk gaan.

Je kan opnieuw opgenomen worden in het project voor de volgende schooljaren als je je niet-geslaagde schooljaar opnieuw doet op eigen initiatief en ervoor slaagt. Die kans krijg je maar één keer. Je moet je jaar dan opnieuw doen meteen na het jaar waarin je niet slaagde.

Ben je niet geslaagd of heb je je opleiding stopgezet door uitzonderlijke omstandigheden buiten jouw wil om? Dan kan je aan het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector vragen om je een tweede kans te geven. Leg je situatie uit in een brief aan het Beheerscomité van het Fonds. Het Beheerscomité zal je zaak in overweging nemen en zijn gemotiveerde beslissing aan jou en je werkgever overmaken.

Waar kan je terecht met vragen?

Algemene inlichtingen

Dirk Peynsaert

Hulp nodig tijdens je studies, of vragen rond je opleidingstraject?

Tijdens je opleiding kan je een beroep doen op een begeleider van ‘Project 600’ die:

 • je opvolgt en steun biedt;
 • zoekt naar oplossingen voor de moeilijkheden die je tijdens je opleiding ondervindt;
 • fungeert als tussenpersoon tussen jou, de school en het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel.

Begeleider regio Oost- en West-Vlaanderen

Christelle Rodrigus

Begeleider regio Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Nederlandstalig Brussel

Jolien Vanschoenwinkel

De begeleider komt op de scholen langs om de studenten op te volgen. Je kan ook altijd een individueel gesprek aanvragen. Elke situatie wordt discreet en vertrouwelijk behandeld.

Terug naar boven